Proeftuin Nova Delta, stand februari 2019

Geplaatst op:

Nederland is de belangrijkste deltametropool van Europa. Een gebied dat steeds meer onder druk staat, en dat we tegelijkertijd duurzaam, veilig, aantrekkelijk en leefbaar willen houden. Hiervoor maken we steeds meer gebruik van de zee en kust.

Delta van morgen

Maar, deze ruimte is beperkt. Al talloze innovatieve projecten in onze delta zijn in ontwikkeling: van energie- en voedselwinning, tot kustbescherming, natuur, scheepvaart en visserij.. de komende decennia wordt het dringen op zee. Dit vergt overzicht en samenhang, waardoor we de ruimte efficiënt en effectief kunnen benutten. Nova Delta is een innovatieplatform, waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden elkaar kunnen vinden. Nova Delta legt verbanden, zorgt voor verdieping en organiseert de slimme samenwerking die nodig is voor een klimaatbestendige en welvarende delta. Hiermee vormt Nova Delta niet alleen de route naar een toekomstbestendig Nederland,
maar biedt het ook een perspectief voor de delta’s van morgen.

Aansluiten

De bundeling van initiatieven is ook vorm gegeven in een position paper dat continue gevuld wordt met de laatste pilots, proeftuinen, mogelijkheden en connecties. Het project dat geïnitieerd is vanuit het kernteam Deltatechnologie is voedingsbodem van vele gesprekken. Het wordt door Topsector Water & Maritiem gebruikt als één van de opmerkelijkste uitdagingen die ons als land wereldwijd zou kunnen positioneren. Tevens past het naadloos in het missiegerichte innovatie beleid van EZK.

een initiatief van de Topsectoren voor een duurzame kust en Noordzee

Bron: topsector water