Van plannen naar implementatie

Geplaatst op:

In de afgelopen jaren zijn diverse goede beleidsstukken op het gebied van kennis en innovatie gemaakt (Blauwe route, KIA’s, NKWK, NAS, Maritieme strategie). In de inspirerende Topteam vergadering met de voorzitters van de Kernteams bleek een grote overeenstemming te bestaan dat het de komende periode gaat het om implementatie van deze plannen. In de KIA Water & Klimaat wordt opgeroepen om de krachten te bundelen om vier nationale en twee internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Om goede ideeën om te zetten in plannen en daden is Ecoshape / Building with Nature een goed voorbeeld van de afgelopen periode, dat nu internationaal wordt uitgerold en de Nederlandse exportpositie vergroot. Na een publiek-privaat gefinancierde aanloopfase, gaat Ecoshape nu privaat verder.

Deze aanpak heb ik deze week ook met minister van Nieuwenhuizen kunnen bespreken. Ook zij is een voorstander van deze aanpak. Ook over het verder versterken van de kennisbasis van Deltares en MARIN, na vele jaren van bezuinigen, zijn we het volledig eens. Gelukkig hebben we samen met het Ministerie van I & W kunnen bereiken dat in 2018 uit de “Impuls Toegepast Onderzoek” al extra middelen zijn vrijgemaakt voor deze belangrijke instituten. Voor 2019 en verder zullen we gezamenlijk blijven optrekken. Voor de concrete proeftuinen / voorbeeldprojecten willen we aansluiten bij het regeerakkoord met de grote investeringsprogramma’s, zoals de Energietransitie met windmolenparken op zee met mogelijk een energie-eiland en groene waterstof,  waarbij ook de combinatie van de druk op ruimte in de Randstad en op de Noordzee om een integrale aanpak vraagt. Verder geeft de vernieuwingsslag van defensiematerieel innovatieve uitdagingen aan de maritieme sector, als ook de Green Deal die er gaat komen voor schone schepen. Wij pleiten ervoor dat die er zowel moet komen voor de binnenvaart als voor de zeevaart. De Regeerakkoord thema’s rond Water en Landbouw, ICT (cyber security) en de Regio enveloppes voor Rotterdam en Zeeland geven eveneens aanknopingsmogelijkheden voor onze sector.

De Minister heeft de Topsector gevraagd het wenkend perspectief onder de noemer “Nova Delta” verder uit te werken, waarbij zij benadrukt verband te leggen met plannen welke erin passen, zoals het Zuid-Hollands Kustinitiatief, een energie-eiland voor de windmolenparken en b.v. zeewierteelt. We willen daarbij streven naar een Ecoshape achtige aanpak.

Bij de opening van het symposium “Future of the Oceans” op 28 juni en 29 juni ’s ochtends zullen naast minister Van Nieuwenhuizen tevens EU Commissaris Vela, UNEP directeur Erik Solheim en André Kuipers hun visie geven.

In deze nieuwsbrief ook weer vele nieuwe initiatieven uit de breedte van onze mooie sector.

Ik wens u veel leesplezier!

Hans Huis in ‘t Veld

Bron: topsector water