Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Geplaatst op:

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen.

De watersector speelt een belangrijke rol in de stedelijke watercyclus. De waterschappen behandelen huishoudelijk afvalwater, geven vergunningen af voor de afvoer van (industrieel) afvalwater en zijn verantwoordelijk voor de ecologische en chemische status van de regionale wateren. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor gezond en veilig drinkwater, meestal afkomstig van oppervlakte- of grondwater bronnen. Zowel STOWA en KWR focussen op de korte tot middellange termijn toegepaste onderzoeksprojecten, gedreven door de waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en industrieën. Samen met STW willen zij nu inzetten op excellent wetenschappelijk onderzoek – met inbegrip van meer fundamentele en ontwrichtende aspecten – op het gebied van contaminants of emerging concern (CEC) in water.

Hiervoor zijn drie onderzoekthema’s gedefinieerd:

  1. Effect directed monitoring
  2. Sustainable treatment technology for municipal effluents
  3. Effective control

Onderzoekers worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen die binnen 1 of meerdere van de onderzoekthema’s vallen.

Deadline
De deadline voor het indienen van preproposals: dinsdag 15 november om 23:59 uur (CET). De deadline voor

het indienen van full proposals: donderdag 16 februari om 14:00 uur (CET). Het is niet mogelijk een full proposal in de dienen zonder het indienen van een goedgekeurd preproposal.

Budget
Voor het programma is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen van STW (1,5 miljoen euro en STOWA/KWR/TKI Watertechnologie (gezamenlijk 1,5 miljoen euro). Daarnaast zal de TKI Water-toeslag gegenereerd door STW in 2015 aan de call worden toegevoegd. De maximale bijdrage per project bedraagt € 600.000.

Meer informatie: STW

Bron: topsector water