Dien uw innovaties in bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Geplaatst op:

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Kansenscan 2015

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe kennis en innovaties, met als doel de projecten sneller, beter en goedkoper te realiseren. Een van de hulpmiddelen die het HWBP hierbij inzet is de zogenaamde ‘kansenscan’. Het doel hiervan is om kansrijke kennis en innovaties voor projecten/programma vroegtijdig in beeld hebben en benutten.

Het HWBP vraagt u om potentiële innovaties en nieuwe kennis voor het HWBP aan te leveren. Welke vernieuwende techniek, product, aanpak, etc. kan bijdragen om het HWBP slimmer, sneller en doelmatiger uit te voeren dan met de traditionele aanpak van dijkversterkingsprojecten? Ter inspiratie heeft het HWBP  een inventarisatie gedaan van vraagstukken die in verschillende HWBP-projecten spelen en die wel een slimme oplossing kunnen gebruiken. De resultaten van eerder uitgevoerde kansenscans zijn ook in te zien.

In het intakeformulier (link) kunt u de benodigde informatie over de innovatie invullen. Hierin staat ook een uitgebreidere toelichting op de kansenscan. Het intake formulier dient uiterlijk op 11 september  2015 gezonden worden naarinnovatie@hoogwaterbescherming.nl. Voor meer informatie kunt u bij dit mailadres terecht.

Uw bijdrage wordt in oktober beoordeeld op kansrijkheid, d.w.z. de meerwaarde en risico’s van het toepassen van deze nieuwe kennis en innovaties voor het programma. De conclusies worden in november gedeeld met de indieners en in december aangeboden aan de keringbeheerders als bijlage bij het concept Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022. Waar mogelijk worden concrete vervolgstappen benoemd om kennis en innovaties te kunnen benutten in projecten of voor het programma als geheel.

Innovaties die in eerdere jaren zijn ingediend worden graag weer meegenomen. Als er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan neemt het HWBP de oude beoordeling over. Als er wel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan kunt u de eerdere bijdrage overnemen in het formulier en duidelijk per vraag aangeven welke informatie nieuw is. Als het HWBP geen reactie ontvangt, dan komt de innovatie niet terug in de Kansenscan 2015.

 

NB. Vanaf eind augustus kunt u uw idee ook indienen voor de jaarlijkse Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen: www.waterinnovatieprijs.nl